Menu
Your Cart

KVKK

İŞ SÖZLEŞMESİ KVKK KLOZU

işveren, veri sorumlusu olarak Personel'e ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") tanımıyla kişisel verileri KVKK kapsamında hukuka uygun şekilde işleyebilir ve aktarabilir. Bu kapsamda Personel kendisine ait kişisel verilerin [insan kaynakları, iş ilişkisi kurma, sürdürme, yönetme, güncelleme, değerlendirme ve sonlandırmanın yanı sıra akdi ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek; iş performansını ve gelişmeleri yönetmek; yönetim yetkisini kullanmak ve sürekliliğini sağlamak; masrafları idare etmek ve sürekliliğini sağlamak; maaşları ve sosyal hakları ödemek ve ilgili sosyal güvenlik kurumları dahil ilgili diğer kurumlardaki kayıtları incelemek; raporlama ve analiz; emeklilik, hayat, sağlık sigortası/yardımı sunma ve yönetme; kariyer ve başarı planlama; performans değerlendirmeleri ve incelemeleri; çalışan gelişimi ve eğitimi; kaynak ve beceri tahsisi; etik yardım hattı işlemleri; çalışan tamma programı işlemleri, çalışan anketleri; yönetmelik ve yasal uyum] amaçları kapsammda işlenmesini ve gerektiği takdirde bu amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK madde 8 ve 9'da yer alan şartlara uygun olarak kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında ilgili alıcı gruplarına mevzuat düzenlemelerine ve işbu maddede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak aktarılmasını kabul ve beyan eder.

Personel, İşverenin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini ve aynı Yasanın 11. mağdesinde kapsamında İşverene başvurarak sahip olduğu yasal haklarını (kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacma uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler  ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme) kullanabileceği hususlarında detaylı ve ayrıntılı bir şekilde İşveren tarafından bilgilendirdiğini kabul ve beyan etmektedir. Buna ek olarak iletilen verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olması; verilerde değişiklik olması halinde İşverene gerekli bildirimin yapılması hususunda sorumluluk Personele ait olup Personel kendilerine ait kişisel verilere erişim, düzeltme, bilgi alma hakkı, iş sözleşmesinin sonlanması ile silinmesini ve anonimleştirmesini talep etme ve itiraz hakkına sahiptir. Personel, işbu sözleşme ile şahsi sicil dosyası ve sair kayıtlar içerinde bulunan kişisel verilerin işverence güvenle saklandığını ve amacına uygun olarak kullanıldığını bilmekte, kabul etmekte ve KVKK kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesine ve saklanmasma muvafakat etmektedir.

İşveren, şirket binası ve eklentilerinin belirli kısımları içerisinde Personelin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak, eşyaları korumak, iş sürecinin gereği gibi işleyip işlemediğini gözlemlemek gerek kişisel güvenlik gerek eşyaların korunması gerekse de iş sürecinin işleyişine ilişkin potansiyel tehlike arz eden durumları önlemek amacıyla kapalı devre kamera sistemiyle kayıt ve izleme yapabilir. Tuvaletler, kıyafet değiştirme kabinleri veya benzer yerler ile çalışanların kişisel kullanımına tahsis edilmiş alanlarda kapalı devre kamera sistemi kullanılmamaktadır. Personel, kendisine bilgilendirme yapıldığını kabul eder ve işyerinde bu cihazların kullanılmasına işbu sözleşme ile peşinen aydınlatıldığını kabul eder. Personel ayrıca, kamera ve/veya diğer kayıt cihazları ile elde edilen kayıtların hukuka uygun delil olduğunu da kabul ve beyan etmektedir.

İşveren, yönetim hakkı kapsamında ve bununla sınırlı olarak, işyeri güvenliğinin sağlanması ve mülkiyet hakkının korunması amaçları doğrultusunda, Personelin işyerine giriş çıkış kaydını akıllı kart sistemleri veya başkaca genel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti ile izleyebilir, bu verileri 6698 sayılı Kanun çerçevesinde hukuka uygun ve işlenme amacını aşmayacak şekilde işleyerek üçüncü kişilere aktarabilir. Personel işbu maddede yer alan hususları bilmekte ve peşinen onay vermektedir. Bunun yam sıra, Personelin, işyerine giriş ve çıkışları kapsamında genel nitelikli kişisel veri niteliğini haiz bilgilerinin kaydedilmesine ve bu çerçevede puantaj kayıtları oluşturularak muhafaza edilmesine ve bu verilerin kaydedilme amacıyla bağlantılı ve orantılı olması kaydıyla muhtemel bir uyuşmazlıkta aleyhine/lehine delil olarak kullanılmasına işbu Sözleşme ile özgür iradesi ile açık ve yazılı olarak rıza göstermektedir.

işverene ait bilgisayarlar, donanım ve yazılımlar vb. bilgi işleme kaynakları ile kişisel veriler de dahil olmak üzere İşverene ait her türlü bilginin, doğrudan veya dolaylı olarak, kişisel amaçlarla kullanılması; işverenin, iş gereği Personelin çalışmalarını yürütebilmesi için kullanımına tahsis ettiği e-posta adresinin kişisel amaçlarla (abonelik, ses/video/görsel içerikli dosyalar, zincir epostalar, şaka içerikli paylaşımlar, reklam vb.) kullanılması; internet erişiminin kişisel amaçlarla (facebook, twitter, Youtube vb.) kullanılması, İş ile ilgili konularda, kişisel e-posta adresinin (gmail, hotmail, yahoo vb.) kullanılması yasaktır. Personel, işbu maddede yer alan hususları bilmekte ve peşinen onay vermektedir. İşverenin, Personelin kullanımına tahsis etmiş olduğu eposta adresinden gelen ve gönderilen öğeler dahil olmak üzere tüm e-posta içeriği, İşveren tarafından kayıt altına alınmakta ve gerekli koşullar oluştuğu takdirde yetkili kişiler tarafından izlenebilmektedir. Personel işbu maddede yer alan hususları bilmekte ve peşinen onay vermektedir. Ayrıca Personel, iş ilişkisi sırasında ve iş ilişkisi sona erdikten sonra 10 yıl süre ile, şahsına ait genel nitelikteki kişisel verilerin İşverence Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenebileceğini, özel nitelikli (örneğin; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, kılık kıyafet, sağlık, ceza mahkumiyeti, biyometrik/genetik veriler vb.) kişisel verilerin ise, iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve iş ilişkisinin gerektirdiği ölçüde İşveren tarafından işlenmesine, bu bilgilerin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, genel güvenlik ve İşveren çalışanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla Kamu Kurumları ile başkaca ilgili üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini bilmekte ve İşverence tüm bu iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine işbu sözleşme özgür iradesi ile açık ve yazılı olarak rıza vermektedir.

Personel, Sözleşme'nin yürürlük suresi içinde ve Sözleşme'nin son bulması halinde dahi, İşverene veya İşverenin müşterilerine ait kişisel veriler dâhil özel, gizli veya kamuya mal olmamış her türlü bilgi, belge ve dokümanı, Şirket Yönetmelikleri aksine açıkça cevaz vermediği takdirde ve İşverenin yazılı onayını almadan, kopyalayıp basılı yahut dijital ortamda çoğaltamaz, 3.kişilere iletemez, kendisine veya üçüncü şahıslara menfaat temin etmek amacıyla kullanamaz, ifşa edemez ve başkalarına veremez. Personel, bu maddeyi ihlal etmesi halinde, İşverenin maruz kalabileceği veya muhatap olabileceği herhangi bir zarar, talep, gider, dava ve takibata karşı işverenin tüm zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Personelin işbu maddeye aykırı davranışı, yasal düzenlemeler kapsamında iş sözleşmesinin haklı nedenle, derhal ve tazminatsız olarak feshi sonucunu doğuracaktır.

İŞVEREN TARAFINDAN VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA YER ALAN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLUGU VE GEREKTİĞİ TAKDİRDE AÇIK RIZA ALMA YÜKÜMLÜLUGÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA; ÇALIŞANLARA YÖNELİK HAZIRLANMIŞ AYDINLATMA METNİ İŞBU SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website :) Privacy Policy